Wzór formularza odstąpienia od umowy dla przedsiębiorców

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy: ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

FIXMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nowa Wieś Kwidzyńska 3, 82-500 Nowa Wieś Kwidzyńska

NIP: 5811976743

Numer KRS: 0001001079

REGON: 523603423

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

  • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
  • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

  1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
  7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

Data: _____________________ Podpis: _____________